Profil korisnika

Domaća sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

za članove

Popravljanje imovinske štete – u slučaju tjelesne ozljede ili narušenja zdravlja – troškovi tuđe pomoći i njege (čl. 1095. ZOO)

 

Neosnovana je tvrdnja tuženika da je tužiteljica bila dužna smanjiti štetu te odgovarajuću naknadu za tuđu pomoć i njegu ostvariti putem centra za socijalnu skrb, a kako to nije učinila da je njezin zahtjev u cijelosti neosnovan.

za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – subrogacijski zahtjevi nositelja socijalnog osiguranja (Čl. 27. ZOOP)

 

Za odluku u sporu koji pokreće HZMO protiv osiguravatelja štetnika radi povrata iznosa isplaćenih s osnova mirovine, mjerodavne su odredbe Zakona o obveznom osiguranjima u prometu koji je bio na snazi u vrijeme nastanka štete HZMO odnosno u vrijeme kad su izvršene ispate mirovine.

za članove

Odgovornost za štetu – održavanje javne ceste – solidarna odgovornost (čl. 414 ZOO/91)

 

Županijske uprave za ceste dužne su održavanje cesta ugovorom ustupiti specijaliziranim pravnim ili fizičkim osobama, pa u tom smislu i postoji neposredna odštetna odgovornost tih osoba.

za članove

Obvezna osiguranja u prometu - imovinska šteta – tijek zateznih kamate (čl. 12. ZOOP)

 

Obzirom da je tužiteljica tijekom postupka dostavila sudu dokaz o odštetnom zahtjevu upućenom I-tuženiku prije utuženja, tužiteljici na dosuđenu imovinsku štetu pripada zatezna kamata tekuća od dana podnošenja odštetnog zahtjeva.

za članove

Zastara – vrijeme potrebnu za zastaru – potraživanje naknade štete uzrokovane kaznenim-krivičnim djelom (čl. 377. ZOO/91)

 

Prilikom primjene zastarnog roka iz čl. 377. ZOO/91, zastara naknade štete prouzročene kaznenim djelom počinje teći od pravomoćnosti kaznene presude kojom okrivljenik proglašen krivim (osuđujuća presuda), a ne od dana počinjenja kaznenog djela, neovisno o tome je li oštećenik u kaznenom postupku postavio imovinskopravni zahtjev, odnosno neovisno o tome je li od strane kaznenog suda upućen na pokretanje parnice u određenom roku i je li u tom roku podnio tužbu.

za članove

Ugovor o osiguranju – namjerna netočna prijava ili prešućivanje – poništaj ugovora (čl. 932 ZOO)

 

Pretpostavka osiguravateljeva prava zahtijevati poništaj ugovora o osiguranju u slučaju netočnosti prijave ili prešućivanja od ugovaratelja osiguranja jest izjaviti ugovaratelju osiguranja da se namjerava koristiti tim pravom, i to u roku tri mjeseca od dana saznanja za netočnost prijave ili za prešućivanje.

za članove

Odgovornost za štetu – oslobođenje od odgovornosti – isključiva radnja samog oštećenika (čl. 1067. ZOO)

 

Postupanje tužiteljice, kada je ustala u autobusu, te se nije držala za rukohvat, nije moguće odvojiti od neposredno ranijeg postupanja osiguranika tuženika u uzročno-posljedičnom slijedu koji je doveo do ozljeđivanja. Njegova radnja koja je dovela do prometne nezgode, je prvotni i neposredni uzrok štetnog događaja, koja je pak u daljnjem neprekinutom uzročno posljedičnom slijedu uzrokovala nagli trzaj tužiteljice u njenom pokušaju da održi ravnotežu i njezino ozljeđivanje.

za članove

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti – solidarna odgovornost suvlasnika nekretnine (čl. 1107. ZOO)

 

Tuženik je pasivno legitimiran kao jedan od suvlasnika nekretnine te solidarno odgovara sa ostalim suvlasnicima za naknadu štete koja je uzrokovana stanjem neodržavanih i oštećenih stepenica, kao zajedničkog dijela predmetne nekretnine. Kako se radi o solidarnoj odgovornosti suvlasnika nekretnine za naknadu štete nastale tužiteljici, tada svaki suvlasnik, dakle i tuženik, odgovara tužiteljici za naknadu cijele štete, i tužiteljica može zahtijevati tu naknadu od svakog suvlasnika, koji nakon ispunjenja duga ima pravo regresa od ostalih suvlasnika.

za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – gubitak prava iz osiguranja – alkoholiziranost vozača – uzročna veza – teret dokazivanja (čl. 87. ZOS/94)

 

U postupku radi isplate naknade osiguratelju od osiguranika kao osobe koja je odgovorna za štetu, na tuženiku - osiguraniku je teret dokazivanja nepostojanja uzročne veze između utvrđene alkoholiziranosti i nastale štete uzrokovane radnjama tuženika - osiguranika.

za članove

Odgovornost za štetu – nalet na divljač - odgovornost po osnovi krivnje (čl. 1049. ZOO)

 

Sama činjenica da je lisica dospjela na kolnik autoceste po ocjeni suda prvog stupnja ukazuje na propust tuženika, odnosno neadekvatnost ograde, odnosno njenog održavanja.

za članove

Obavezno osiguranje od odgovornosti odvjetnika - prigovori osiguratelja (čl. 945 ZOO)

 

U situaciji kada se radi o zakonom propisanom obveznom osiguranju od odgovornosti, osiguratelj ne može protiv odštetnog zahtjeva treće osobe istaknuti prigovore koje bi mogao isticati prema osiguraniku. U tom je kontekstu okolnost je li šteta tužitelju počinjena grubom nepažnjom tuženikova osiguranika – odvjetnika i u ovom postupku umješača bez ikakva utjecaja na tužitelja kao oštećenika. Ona je relevantna samo za međusobni odnos tuženika kao osiguratelja i umješača kao osiguranika u pogledu postojanja pretpostavki za regresnu odgovornost umješača spram tuženika.

za članove

Osiguranje od odgovornosti – odgovornost poslodavca prema djelatnicima – isključenja iz osiguranja – namjerno izazivanje osiguranog slučaja (čl. 944. ZOO)

 

Okolnost da je osiguranik - poslodavac tužitelja prilikom organiziranja rada kršio odredbe zaštite na radu uslijed čega je došlo do štetnog događaja, te su u kaznenom poslodavac tužitelja i odgovorna osoba proglašeni krivima jer su iz nehaja počinili kazneno djelo protiv opće sigurnosti, ne može se...

Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Kako ocjenjujete razinu digitalizacije u svom radnom okruženju?

Osiguranje Forum

Posjeti forum

tlopar | 15.4.2024. 13:35:51
Izvid štete u slučaju kad okrivljenik prometne nesreće pobjegne
tkrajnov | 20.12.2023. 18:00:32
članak 43 ili 57. zakona o sigurnosti prometa na cestama
mkostincer | 13.10.2023. 22:43:45
Osiguranje od potresa
Dakio | 28.10.2022. 11:36:58
Koliko košta premija UNIQA dopunskog osiguranja?