Profil korisnika

Mjesečno izvješće za siječanj 2024.

Osiguranje.hr - 27.2.2024.

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju siječnja 2024. ukupno 2.255.736 članova, odnosno 6.911 članova (0,31 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u B kategoriji nalazilo 80,8 %, u A kategoriji 14,6 %, a u C kategoriji 4,6 % ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 7.940 novih članova u siječnju njih 7.763 (97,8 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u siječnju je prestalo članstvo za 1.029 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u siječnju iznosili su 113,7 mil. EUR (0,6 % neto imovine s kraja prosinca). Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 22,2 mil. EUR (0,1 % neto imovine s kraja prosinca), što je za 13,2 mil. EUR manje u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-ova na kraju siječnja 2024. iznosila je 20,5 mlrd. EUR, što je za 0,3 mlrd. EUR (1,5 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju siječnja nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 1,8 % za kategoriju A, 1,1 % za kategoriju B i 0,1 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 13,7 % za kategoriju A, 9,4 % za kategoriju B i 3,8 % za kategoriju C, a anualizirani[1] prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 7,3 % za Mirex A, 5,2 % za Mirex B i 3,3 % za Mirex C[2].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju siječnja 2024. iznosila su 12,6 mlrd. EUR (61,6 % imovine) te se njihov udio smanjio za 1,4 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova povećala se za 0,5 p.b. na mjesečnoj razini te su ona na kraju siječnja 2024. iznosila 22,7 % imovine OMF-ova (4,7 mlrd. EUR). Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 13,9 %, a ulaganja u strane dionice 8,8 % imovine OMF-ova. Ulaganja u investicijske fondove iznosila su 2,2 mlrd. EUR (10,8 % imovine) te se njihov udio u ukupnoj imovini povećao za 0,1 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u siječnju 3,8 % imovine, odnosno 784,3 mil. EUR.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Na kraju siječnja 2024. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,5 % na mjesečnoj razini, a broj članova 21 zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (ZDMF) smanjio se za 0,02 % te su spomenuti fondovi imali 396.354 (ODMF) odnosno 48.675 (ZDMF) članova. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u siječnju 2024. iznosile su 11,5 mil. EUR (0,9 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), što je smanjenje od 72,8 % u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova u siječnju 2024. iznosile su 6,2 mil. EUR, što je za 2,2 mil. EUR (55,0 %) više od isplata u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 68,7 %, isplate zbog promjene fonda 26,9 %, a isplate zbog smrti 4,4 % ukupnih isplata u siječnju. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja 1,3 mil. EUR isplaćeno je putem mirovinskog društva (fonda), 1,3 mil. EUR u obliku jednokratnih isplata, a 1,7 mil. EUR transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto imovina DMF-ova u siječnju se povećala za 15,4 mil. EUR (1,2 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 1,3 mlrd. EUR. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u siječnju su se kretali od 0,2 % do 3,3 %, a prinosi na godišnjoj razini od -7,0 % do 15,3 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice (53,9 % imovine), a zatim dionice (25,6 %) te investicijski fondovi (10,1 %). Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 1,1 p.b., udio dionica povećao se za 0,4 p.b., a udio ulaganja u investicijske fondove  za  0,2 p.b.

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U siječnju 2024. poslovalo je ukupno 14 društava za osiguranje. Ukupna naplaćena premija u prvom mjesecu 2024. iznosila je 132,3 mil. EUR, od čega se 23,9 mil. EUR (17,2 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 115,4 mil. EUR (82,8 %) na premiju neživotnih osiguranja. U strukturi naplaćene premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (37,2 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (18,6 %) te osiguranje od požara i elementarnih šteta (9,0 %). Iznos likvidiranih šteta u prvom mjesecu 2024. iznosio je 95,2 mil. EUR. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 26,1 mil. EUR (27,4 %), a na neživotno osiguranje 69,1 mil. EUR (72,6 %). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (40,4 %), osiguranje cestovnih vozila (20,5 %) i osiguranje od požara i elementarnih šteta (12,6 %).

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u siječnju 2024. iznosio je 32,0 mil. EUR, što predstavlja pad od 28,9 % na mjesečnoj razini. Tržišna kapitalizacija povećala se za 3,1 % u odnosu na prethodni mjesec i iznosila je 42,1 mlrd. EUR, od čega su 24,2 mlrd. EUR činile dionice, 17,9 mlrd. EUR obveznice, a 28 mil. EUR ETF-ovi. Kada je riječ o sektorskim dioničkim indeksima, najveći mjesečni rast (16,0 %) ostvario je CROBEXkonstrukt, dok je najmanji mjesečni rast od 0,1 % zabilježio CROBEXtransport. Mjesečni rast zabilježio je i glavni dionički indeks Zagrebačke burze CROBEX, kao i CROBEXtr (oba 5,2 %). Obveznički indeks CROBIS zabilježio je također mjesečni rast (0,3 %), dok je CROBIStr ostvario mjesečni rast od 0,5 %. Dionica kojom se u siječnju najviše trgovalo bila je opet dionica društva ERICSSON NIKOLA TESLA d.d., kojom je ostvaren promet od 3,2 mil. EUR (12,2 % ukupnog trgovanja na burzi u siječnju), a čija je vrijednost ostvarila mjesečni rast od 5,5 %.

INVESTICIJSKA DRUŠTVA

U četvrtom tromjesečju 2023. poslovale su 22 pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga, odnosno 5 investicijskih društava, 11 kreditnih institucija i 6 društava za upravljanje investicijskim fondovima. Na tromjesečnoj je razini vrijednost imovine kojom upravljaju investicijska društva porasla za 7,4 %, dok je imovina kojom upravljaju kreditne institucije odnosno društva za upravljanje investicijskim fondovima porasla za 6,7 % odnosno 4,7 %. Na godišnjoj je razini vrijednost imovine kojom upravljaju pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga povećana, od 1,4 % (kreditne institucije) do 39,7 % (investicijska društva). Ukupna imovina pod skrbništvom investicijskih društava iznosila je u prosincu 2023. godine 977,8 mil. EUR, što je na tromjesečnoj razini smanjenje od 30,1 %, dok je imovina pod skrbništvom kreditnih institucija povećana za 29,1 % (19,2 mlrd. EUR).

INVESTICIJSKI FONDOVI

U siječnju 2024. poslovalo je ukupno 108 UCITS fondova. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 2,4 mlrd. EUR te je bila za 85,8 mil. EUR ili 3,8 % veća u odnosu na prethodni mjesec. Neto imovina obvezničkih fondova na kraju siječnja činila je 39,2 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 15,9 % odnosno 11,2 % ukupne neto imovine UCITS fondova. U siječnju 2024. pozitivan prosječni mjesečni prinos ponderiran imovinom imale su sve vrste UCITS fondova: dionički (2,9 %), napajajući (0,8 %), fondovi iz kategorije „ostali“ (0,4 %), mješoviti (1,0 %), novčani (0,3 %) i obveznički (0,1 %). Prosječni godišnji prinos ponderiran imovinom na kraju siječnja 2024 iznosio je za dioničke fondove 20,2 %, mješovite 6.1 %, fondove iz kategorije „ostali“ također 6,1 %, napajajuće 5,1 % i obvezničke 1,2 %.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju siječnja iznosila je 150,5 mil. EUR (mjesečni rast od 2,8 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 2,2 %.

LEASING DRUŠTVA

Krajem 2023. godine u sektoru leasinga poslovalo je 15 leasing društava, a njihova ukupna aktiva iznosila 3,5 mlrd. EUR te se povećala za 18,8 % u odnosu na kraj prethodne godine. Istodobno je i ukupna dobit leasing društava uvećana na godišnjoj razini za 39,4 % (52,0 mil. EUR). Nedospjela ugovorena vrijednost aktivnih ugovora porasla je za 28,5 % u segmentu operativnog odnosno za 19,6 % u segmentu financijskog leasinga na razini godine. Vrijednost novozaključenih ugovora porasla je na godišnjoj razini za 55,3 % u segmentu operativnog leasinga, dok je u segmentu financijskog leasinga godišnji rast te vrijednosti iznosio 22,4 %.

FAKTORING DRUŠTVA

Na kraju 2023. godine u sektoru faktoringa poslovala su 3 faktoring društva. Ukupna aktiva faktoring društava na kraju 2023. iznosila je 17,1 mil. EUR, a ukupna dobit 1,0 mil. EUR. U volumenu transakcija u 2023. najviše je bio zastupljen klasični faktoring u vrijednosti od 82,6 mil. EUR (86,7 % transakcija), kao i u potraživanjima, gdje je klasični faktoring na kraju godine iznosio 8,2 mil. EUR (80,9 % potraživanja).

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Statistika/Mjesečna izvješća

NatragTisakDiskutirajte o temi na forumu

Komentari

Članak nema komentara.

Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Kako ocjenjujete razinu digitalizacije u svom radnom okruženju?





Osiguranje Forum

Posjeti forum

tlopar | 15.4.2024. 13:35:51
Izvid štete u slučaju kad okrivljenik prometne nesreće pobjegne
tkrajnov | 20.12.2023. 18:00:32
članak 43 ili 57. zakona o sigurnosti prometa na cestama
mkostincer | 13.10.2023. 22:43:45
Osiguranje od potresa
Dakio | 28.10.2022. 11:36:58
Koliko košta premija UNIQA dopunskog osiguranja?