Profil korisnika

Generali poklanja paket osiguranja COVID-19 liječnicima i medicinskim sestrama

Osiguranje.hr - 8.5.2020.

Generali osiguranje je, u dogovoru s Hrvatskom liječničkom komorom i Hrvatskom komorom medicinskih sestara, poklonilo svim liječnicima i medicinskim sestrama u javno zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj u kojima se provodi liječenje pacijenata oboljelih od COVIDA-19 i koji direktno sudjeluju u njihovom liječenju, paket osiguranja za slučaj bolničkog liječenja i oporavak nakon liječenja u jedinici intenzivnog liječenja kao posljedice bolesti COVID-19.

Osiguranje traje tri mjeseca, od 1. svibnja do 31. srpnja, a naknadu će Generali isplatiti za slučajeve bolničkog liječenja liječnika ili medicinskih sestara kojima je za vrijeme trajanja osiguranja utvrđena dijagnoza Covid-19 te započelo bolničko liječenje. U slučaju bolničkog liječenja ove bolesti, Generali liječnicima i medicinskim sestrama isplaćuje dnevnu naknadu u iznosu od 50 eura, protuvrijednost u HRK, za svaki dan boravka u bolnici, za najviše deset dana. U slučaju liječenja u jedinici intenzivnog liječenja, Generali će liječnicima i medicinskim sestrama - uz dnevnu naknadu - isplatiti i jednokratnu naknadu za oporavak po završenom liječenju u iznosu 1.500 eura, protuvrijednost u HRK.

Predsjednik Uprave Generali osiguranja d.d. Mario Carini naglasio je: „Zahvaljujem Hrvatskoj liječničkoj komori i Hrvatskoj sestrinskoj komori na izvanrednom trudu koji liječnici i medicinske sestre čine u ovom razdoblju, doprinoseći sigurnosti, skrbi i zaštiti svih nas. Nakon donacije Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, koju smo obznanili prije nekoliko dana, ova je inicijativa još jednom opipljiv dokaz Generalijevog konkretnog i izravnog angažmana u rješavanju ove izvanredne situacije na globalnoj razini."

Predsjednik Hrvatske liječničke komore dr.sc. Krešimir Luetić pohvalio je ovu inicijativu. „Zahvaljujem Generali osiguranju jer je prepoznao da su liječnici i medicinske sestre, koji se svakodnevno na prvoj crti bore s epidemijom, pod najvećim rizikom zaraze novim koronavirusom“, rekao je Luetić.

Predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara Mario Gazić zahvalio je Generali osiguranju na kreiranju ovog posebnog paketa osiguranja te izjavio: „Nadam se da će što manji broj liječnika i medicinskih sestara imati potrebu za ovim oblikom pomoći.“

Generali osiguranje zahvaljuje svim zdravstvenim djelatnicima na naporu kako bismo svi bili sigurni.


NatragTisakDiskutirajte o temi na forumu

Komentari

 1. zoran13

  9.5.2020. u 21:17
  KORONAVIRUS & Co. - V.

  »GENERALI SKRBI ZA ZDRAVSTVENO OSEBJE V PRIMERU OBOLENJA S COVID-19«

  1. Uvodno

  Zdravstveni delavci vse od izbruha novega koronavirusa delajo v izrednih okoliščinah. Vsak dan skrbijo za bolnike, izpostavljeni so okužbi, njihovo delo je še bolj stresno kot običajno. Bolezen ne izbira, ogrozi lahko tudi njihovo zdravje in finančno varnost njihovih družin. V podporo njihovemu delu, ki ga opravljajo v skrbi za zdravje vsakega izmed nas, je Generali zavarovalnica d.d. osnovala poseben sklad »GENERALI SKRBI ZA ZDRAVSTVENO OSEBJE V PRIMERU OBOLENJA S COVID-19« (v nadaljevanju: sklad). Sklad je namenjen izplačilu neposredne finančne pomoči zdravstvenemu osebju. Ta pravila sklada določajo način in pogoje za dodeljevanje in izplačilo finančne pomoči iz sklada. Sklad je namenjen zdravstvenemu osebju za primer bolnišničnega zdravljenja ali smrti zaradi bolezni COVID-19. Prijave za koriščenje sklada se obravnavajo skladno s pravili sklada, na podlagi katerih nosilec sklada dodeli neposredno finančno pomoč iz sklada upravičenim osebam.

  2. Pomen terminov v pravilih sklada

  Nosilec sklada je GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana.
  Zdravstveno osebje so osebe, ki opravljajo delo zdravnika/zdravnice, diplomirane medicinske sestre/zdravstvenika, višje medicinske sestre/višjega zdravstvenega tehnika, diplomirane babice/babičarja, tehnika zdravstvene nege/zdravstvenega tehnika/srednje medicinske sestre, babice/babičarja ali bolničarja/bolničarke in ki imajo veljavno pogodbeno razmerje z zdravstveno ustanovo (javno ali zasebno) v Republiki Sloveniji.
  Upravičenec je vsaka polnoletna fizična oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki opravlja delo zdravstvenega osebja in ki zaradi COVID-19 potrebuje bolnišnično zdravljenje ter se prijavi za koriščenje sklada in je skladno s pravili sklada upravičena do finančne pomoči.
  Svojci upravičenca so partner in/ali otroci ali dediči upravičenca, ki se v primeru smrti upravičenca zaradi COVID-19 prijavijo za koriščenje sklada in ki so skladno s pravili sklada upravičeni do finančne pomoči. COVID-19 je nalezljiva bolezen, ki jo povzroča koronavirus SARS-CoV-2. Finančna pomoč je denarno nadomestilo (v primeru bolnišničnega zdravljenja) in/ali nadomestilo za okrevanje (v primeru intenzivne nege) v primeru zdravljenja upravičenca oziroma posmrtnina v primeru smrti upravičenca. Čas veljavnosti sklada je od razglasitve epidemije COVID-19 (od 12. 3. 2020) do vključno 20. 7. 2020.

  3. Pogoji za prijavo za koriščenje sklada

  Za koriščenje sklada se lahko prijavijo vsi upravičenci, ki so v času veljavnosti sklada zboleli za COVID-19 in so se zaradi tega v času veljavnosti sklada zdravili v bolnišnici oziroma svojci upravičenca v primeru smrti upravičenca, do katere pride v času veljavnosti sklada zaradi COVID- 19.
  Prijave za koriščenje sklada se pošljejo na naslov nosilca sklada najkasneje do 30. 9. 2020. Po tem datumu prijave za koriščenje sklada niso več možne. Za prijavo za koriščenje sklada je potrebno poklicati na brezplačno številko 080 70 77 ali pisati na info.si@generali.com, kjer se prejme ustrezni obrazec. Ob prijavi je treba nosilcu sklada skupaj z izpolnjenim obrazcem predložiti celotno medicinsko dokumentacijo, ki je nastala med zdravljenjem upravičenca in iz katere je mogoče ugotoviti vse potrebne podatke, v primeru smrti upravičenca pa izpisek iz matične knjige umrlih ali dokazilo o vzroku smrti. Ti podatki so pomembni za presojo upravičenosti do koriščenje sklada (finančne pomoči) po pravilih sklada.
  Sklenitev zavarovanja pri nosilcu sklada ali že sklenjeno zavarovanje pri nosilcu sklada ni pogoj za prijavo za koriščenje sklada.
  S prijavo za koriščenje sklada upravičenec (oziroma svojci upravičenca) sprejema ta pravila sklada.

  4. Izplačilo finančne pomoči

  Upravičenec, ki izpolnjuje vse pogoje iz pravil sklada, je upravičen do naslednje finančne pomoči:
  * bolnišnično nadomestilo: kot izplačilo v primeru zdravljenja upravičenca v bolnišnici zaradi COVID-19, ki je trajalo najmanj 3 noči. Za vsak dan bolnišničnega zdravljenja upravičenca se upošteva 20 EUR. Število dni bolnišničnega zdravljenja navzgor ni omejeno.
  * nadomestilo za okrevanje, kot enkratno izplačilo, če je zdravljenje upravičenca v bolnišnici zaradi COVID-19 zahtevalo tudi intenzivno nego. Enkratno izplačilo znaša 1.000 EUR.
  Svojci upravičenca, če so izpolnjeni vsi pogoji iz pravil sklada, so upravičeni do naslednje finančne pomoči:
  * posmrtnina: kot enkratno izplačilo v višini 5.000 EUR, ki ga prejmejo svojci upravičenca v primeru
  smrti upravičenca zaradi COVID-19.
  Svojci upravičenca posmrtnino prejmejo na naslednji način:
  * otroci in partner upravičenca – znesek se razdeli na enake dele; vsak prejme svoj del,
  * če ni partnerja, otroci upravičenca - znesek se razdeli na enake dele; vsak prejme svoj del,
  * če ni otrok, prejme celoten znesek partner upravičenca,
  * če ni oseb, navedenih v prejšnjih alinejah, prejmejo znesek dediči upravičenca na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča.
  Zneski nadomestil se med seboj seštevajo. Na podlagi smrti enega upravičenca nosilec sklada skladno s temi pravili svojcem upravičenca izplača en znesek posmrtnine. Finančna pomoč se upravičencu oziroma svojcem upravičenca izplača na TRR, ki ga prijavitelj sporoči ob prijavi za koriščenje sklada.
  Izplačilo finančne pomoči bo nosilec sklada izvedel v roku štirinajstih dni od dneva, ko prejme vse dokaze o obstoju zdravljenja ali smrti in ugotovi upravičenost do izplačila finančne pomoči skladno s temi pravili.

  5. Davki od izplačanih zneskov finančne pomoči

  Prejemnikom izplačil se vrednost prejetih zneskov nad 42 EUR všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine. Izplačilo iz sklada, ki presega vrednost 42 EUR, se v skladu z Zakonom o dohodnini(ZDoh-2) obdavči po stopnji 25 % od vrednosti izplačila, povečanega s koeficientom davčnega odtegljaja. Izračun in plačilo akontacije dohodnine opravi nosilec sklada. Če je znesek izračunane akontacije nižji od 20 EUR, se akontacija dohodnine ne odtegne in ne plača. Davčni odtegljaj se odtegne hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo prejemnike izplačil. Če upravičenec (oziroma svojci upravičenca) podatkov, potrebnih za izplačilo, ne posreduje do roka, zapisanega v pozivu nosilca sklada, se šteje, da finančne pomoči ne želi sprejeti in da umika svojo prijavo za koriščenje sklada, zato se mu finančna pomoč ne izplača.

  6. Končne določbe

  Pravila sklada so objavljena na spletni strani www.generali.si/za-stranke/ugodnost-zdravstveno-osebje in stopijo v veljavo 20. 4. 2020. Šteje se, da so upravičenci (oziroma svojci upravičenca), ki se prijavijo za koriščenje sklada, seznanjeni s temi pravili sklada, da se z njimi strinjajo in se zavezujejo, da bodo upoštevali pravila sklada, ter jamčijo, da so v okviru prijave za koriščenje sklada vsi posredovani osebni in drugi podatki točni in pravilni. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. Nosilec sklada lahko spremeni pravila sklada, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O morebitnih spremembah nosilec sklada obvesti na prej navedeni spletni strani. Nosilec sklada lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča razdeljevanje sredstev iz sklada.
  V Ljubljani, 17. 4. 2020
  Generali zavarovalnica d.d.
  https://www.generali.si/documents/180316/284650/Sporo%C4%8Dilo+za+javnost_Generali+ustanovil+sklad+za+zdravstvene+delavce_17.4.2020.pdf/a6bd61bf-cc39-4bb0-9d2e-a4b882bbef99
  https://www.generali.si/za-stranke/ugodnost-zdravstveno-osebje
  https://www.generali.si/documents/180316/292307/Pravila+sklada+-+Generali+skrbii+za+zdravstveno+osebje+v+primeru+obolenja+s+covid-19/0e0efe69-aaae-479a-98e2-5fe7863146d9
  https://www.generali.si/za-stranke/razsiritev-kritja-za-stranke-zivljenjskih-zavarovanj-generalija-v-casu-koronavirusa
  https://www.generali.si/za-stranke/ukrepi-za-preprecitev-sirjenja-koronavirus
Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Je li korona kriza promjenila vaš posao i način rada?Osiguranje Forum

Posjeti forum

SasaPeric | 12.12.2019. 10:07:50
Prometna nesreća u Sloveniji
mikanilly | 6.11.2019. 09:58:17
Compre sua carteira de motorista, passaporte, carteira de identidade (benjack20008@gmail.com)
mikanilly | 6.11.2019. 10:00:10
KAUFEN SIE HOHE QUALITÄTS-FÄLSCHUNGSWÄHRUNGEN MIT (WHATSAPP +16124703458)
rbrletic | 12.4.2019. 12:58:49
OSIGURANJE OD POSLJEDICE NESRETNOG SLUČAJA